Obchodní podmínky

K NÁKUPU A PRODEJI INVESTIČNÍHO ZLATA PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU ZLATAR.CZ

Tato smlouva k nákupu a prodeji zlatarů (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi prodávajícím Zlato Všem s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 05917158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272961 zastoupená jednatelem Mariánem Staňkem, bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2801185323/2010 a kupujícím, kterým si objedná zlato prostřednictvím vyplnění nákupního košíku na www.zlatar.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, přičemž prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Prodávající při svém podnikání netvoří a nerozšiřuje investiční doporučení ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ale nabízí své garance smluvně.
1.2. Kupující má zájem o koupi zlataru(investičního zlata) od prodávajícího za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. Zlatarem se v této Smlouvě rozumí 0.1 g investičního zlata ve smyslu ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s vlastním číslem, ryzostí nejméně 995 tisícin, hmotností připouštěnou na těchto trzích označením a výrobce, ryzosti a hmotnosti (dále jen „zlatar“).
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých dílčích nákupů zlatarů dle objednaného množství(jednotek) specifikovaného v článku 1 odstavec 1.2 této Smlouvy.
2.2. Potvrzení o nákupu bude Prodávajícím Kupujícímu zasláno vždy elektronicky s uvedením množství zakoupených zlatarů. Prodávající má povinnost dokupovat slitky nebo cihly emitované akreditovanými společnostmi na mezinárodním trhu zlata, a to Argor Heraeus, Perth Mint nebo jiné o ryzosti 999,9/1000 v souladu s množstvím objednávek! Zlatar je vždy součástí většího celku.
 
3. OBJEDNÁVKA
3.1. K uzavření Kupní smlouvy dojde na základě vyplnění množství zlatarů pod Produkty, které zaregistrovaný a přihlášený Kupující vloží do nákupního košíku a klikem na Potvrdit objednávku objedná. Kupující může toto učinit kdekoliv, kde je připojení k internetu. Nezbytným předpokladem pro přijetí objednávky je zároveň vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami.
3.2. Objednávka je přijata Prodávajícím zasláním pokynů k platbě za objednaný počet zlatarů na email Kupujícího.
3.3. Doručování potvrzení o zakoupení zlatarů dle tohoto článku 3 této Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím bude probíhat výhradně prostředkem komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou dvou stran. Kupujícím bude objednávka vyplněna a odeslána Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klikem na tlačítko Potvrdit objednávku na webu www.zlatar.cz; to platí obdobně i pro zaslání žádosti Kupujícího ohledně zpětného výkupu zlatarů zpět Prodávajícímu. Žádost o zpětný výkup provede Kupující vyplněním Žádost o výkup zlatarů ve své administraci po přihlášení pod Můj účet, kde zároveň uvede množství svých zlatarů, které chce prodat.
 
4. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ POTVRZENÍ
4.1. Prodávající se zavazuje dodat potvrzení o zakoupených zlatarech Kupujícímu nejdéle do druhého pracovního dne ode dne, kdy je připsána platba za objednané zlatary. Součástí potvrzení je datum objednávky, datum připsané platby a množství zlatarů, které Kupující přikoupil. Toto potvrzení je také zasláno Kupujícímu jako formulář na jeho email. Kupující si jej může vytisknout a uložit do své archivace.
 
5. KUPNÍ CENA
5.1. Cenu uvedenou v objednávce Prodávající garantuje po dobu dvou dnů od přijetí objednávky.
5.2. V případě, že se cena zlataru zvýší od přijetí objednávky do připsání celé kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího, má právo Prodávající objednávku zrušit. Kupující si v tomto případě může zlatary opět objednat, ale již dle nové ceny.
5.3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu za objednané zlatary ve výši uvedené v nákupním košíku převodem na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení Prodávajícím přijaté objednávky. V případě, že úhrada nebude řádně a včas provedena, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit.
5.4. Koupě zlatarů dle této Smlouvy je v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozena od daně z přidané hodnoty.
 
6. VÝHRADA ZPĚTNÉHO PRODEJE
6.1. Kupující je oprávněn požadovat na Prodávajícím, aby zlatary zakoupené Kupujícímu na základě Kupní smlouvy koupil za dále stanovených podmínek od Kupujícího zpět.
6.2. Výhradu zpětného prodeje je Kupující oprávněn u Prodávajícího uplatnit poté co nakoupené zlatary vlastní 5 let a více s navýšením o 20% oproti ceně nákupní. V případě, že bude tržní cena zlata vyšší než je garantovaná výkupní cena(189.60,-Kč za zlatar, 0.1g zlata), je Prodávající povinen vykoupit zlato za vyšší cenu. Kupující má tak po pěti letech jistý zisk z prodeje zakoupeného zlata zpět u Zlato Všem s.r.o. ve výši 20% nebo více dojde-li k rapidní změně v tržní ceně zlata.
6.3. Oznámení o uplatnění práva zpětného prodeje učiní Kupující dle článku 3 odstavec 3.3.
6.4. Prodávající je povinen koupit zpět zlatary za garantovanou cenu nebo za cenu tržní, je-li vyšší než cena garantovaná(dále jen „Garantovaná cena“). Garantovaná cena je cena kupní navýšená o 20%(189.60,-Kč za zlatar). Je-li cena nakoupených zlatarů ve výši 10 000,-Kč, je garantovaná výkupní cena 12 000,-Kč.
6.5. Garantovaná cena dle předchozího odstavce je pro Prodávajícího závazná a Prodávající je povinen za takto Kupujícím určenou Garantovanou cenu koupi zlatarů realizovat.
6.6. Prodávající si vyhrazuje právo žádosti o zpětný prodej dle článku 6 odstavce 6.1 této Smlouvy nevyhovět v případě zásahu vyšší moci – force majeure (např. válečný konflikt, zastavení obchodování). Odmítnutí zpětného prodeje je Prodávající povinen písemně odůvodnit nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Prodávajícímu.
6.7. Kupující může prodat zlatary Prodávajícímu zpět i dříve(do 5 let), ovšem pouze ve výši 90% ceny za kterou je nakoupil.
6.8. Kupující může prodat své zlatary svému Zájemci za jím sjednanou cenu vždy pouze prostřednictvím systému zlatar.cz. Zájemce kupujícího hradí zlatary na účet provozovatele tohoto systému, který posílá platbu na účet Kupujícího(který je v tomto případě Prodávající). V tomto případě budou přesunuty zlatary na jeho Zájemce. Provozovatel si v tomto případě účtuje poplatek 100,-Kč do objemu prodaných zlatarů do výše 10 000,-Kč. Výše poplatku u prodeje zlatarů v objemu nad 10 000,-Kč je 1%.
6.9. Kupující, který si zakoupil 1 000 zlatarů si může nechat zaslat cihličku o váze 100g na svou adresu. Garance zpětného výkupu kdykoliv po 5 letech navýšeného o 20% stále platí. Zlato Kupujícího v tomto případě není skladováno v pronajatých trezorech naší společnosti, ale u klienta samotného. Prodávající posílá 100g investičního zlata  včetně certifikátů. Kupující zodpovídá za své zlato, které kdykoliv po 5 letech může prodat zpět s minimálním navýšením o 20%. Zásilka je vždy pojištěna a Kupující při zaslání zlata(Kupujícímu) neplatí pojištění ani dopravu. Kupující hradí náklady za dopravu pouze při zaslání zlata zpět.
 
7. TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2. Smlouva zaniká prodejem všech zlatarů zpět Prodávajícímu.
7.3. Množství zakoupeného investičního zlata prostřednitvím systému zlatar lze prodat pouze prostřednictvím tohoto systému kromě předaného fyzického zlata Kupujícího(100g cihličky). S tím nakládá Kupující dle svého uvážení včetně možnosti návrhu odkupu zlata zpět naší společnosti.
 
8. ÚSCHOVA ZLATA
8.1. Prodávající je povinen zajistit úschovu zakoupeného fyzického zlata(zlatarů) u společností, které tyto služby nabízí včetně pojištění majetku úměrné výši ceny svěřeného zlata.
8.2. Kupující zakoupením zlatarů souhlasí se zajišťováním úschovy investičního zlata Prodávajícím.
8.3. Prodávající a provozovatel systému zlatar.cz nesmí žádné zakoupené zlato Kupujícími skrze tento systém prodat jinak než prostřednictvím tohoto systému.
 
9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU
9.1. Případný spor mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obě dvě strany dohodou.
9.2. Nedá-li se vzniklý spor řešit dohodou, řeší smluvní strany spor v souladu se zákonem u příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz
 
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Kupující prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data Kupujícího před zneužitím a neposkytuje je třetí straně přičemž Kupující zakoupením zlatarů souhlasí s poskytnutím svých údajů Prodávajícímu. Osobní data mohou být využita pouze Prodávajícím a to pro účely řádného fungování systému, řádné komunikace s Kupujícím a pro statistického potřeby Prodávajícího. Registrací na našem webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
10.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je důkazem i projevem jejich pravé a svobodné vůle.
10.3. Kupující akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány elektronicky prostřednictvím e-mailů(není-li sjednáno jinak).
10.4. Poskytovatel informuje své klienty o stavu hospodaření společnosti elektronicky vždy k 30.7 daného roku za minulé období.
10.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky přičemž je povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího elektronicky. Garance výkupu včetně navýšení o 20% zůstává nedotčena.