Obchodní podmínky

Tato kupní smlouva k nákupu zlatých mincí,(dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi prodávajícím Zlato Všem s.r.o. se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 05917158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272961 zastoupená jednatelem Mariánem Staňkem, bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2801185323/2010 a kupujícím, který si objednává zlaté mince prostřednictvím vyplnění nákupního košíku pod kategorií Zlaté mince na www.zlatar.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, přičemž prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
1.2. Kupující má zájem o koupi zlatých mincí od prodávajícího za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. Mince jsou vyrobeny z ryzího zlata, které má 14 karátů o váze 1 gram a je ryzosti 585/1000. Jeho ryzost lze ověřit u puncovního úřadu v Praze, kde je prodávající řádně zaregistrován.


2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých nákupů mincí specifikovaného v článku 1 odstavec 1.2 této Smlouvy.
2.2. Potvrzení o přijetí objednávky bude prodávajícím kupujícímu zasláno vždy elektronicky s uvedením množství zakoupených mincí včetně pokynů k platbě a celkové ceny. Kupující může nakupovat mince po jednotkách kusů nebo po baleních o počtu 50 a 100 kusů.
 
3. OBJEDNÁVKA
3.1. K uzavření Kupní smlouvy dojde na základě vyplnění množství mincí pod kategorií Zlaté mince, které kupující vloží do nákupního košíku a klikem na Odeslat objednávku objedná. Kupující může toto učinit kdekoliv, kde je připojení k internetu. Nezbytným předpokladem pro přijetí objednávky je zároveň vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a dle GDPR s ochranou osobních údajů.
3.2. Objednávka je přijata prodávajícím zasláním pokynů k platbě za objednaný počet mincí na email Kupujícího.
3.3. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím bude probíhat výhradně prostředkem komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou dvou stran. Kupujícím bude objednávka vyplněna a odeslána prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klikem na tlačítko Odeslat objednávku(poslední krok v objednávkovém procesu) na webu www.zlatar.cz. Pro elektronickou komunikaci využívá kupující email prodávajícího, kterým je zlatar@zlatar.cz a dále také komunikaci po telefonu. 
 
4. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ 
4.1. Prodávající se zavazuje dodat mince kupujícímu do 15 pracovních dní od úhrady ceny za objednané mince. Kupující si může převzít mince osobně v provozovně společnosti, která je na Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 nebo mu jsou mince zaslány poštou. Doprava je v ceně objednávky, zboží je vždy pojištěné a je také součástí objednávky. U mince je povolená váhová odchylka 2%.
 
5. KUPNÍ CENA
5.1. Cenu uvedenou v objednávce prodávající garantuje po dobu dvou dnů od přijetí objednávky.
5.2. Prodávající má v případě razantního nárůstu ceny zlata právo objednávku zrušit. Kupující si v tomto případě může mince opět objednat, ale již dle nové ceny.
5.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za objednané mince ve výši uvedené v nákupním košíku převodem na účet prodávajícího uvedený v pokynu k platbě, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení prodávajícím přijaté objednávky. V případě, že úhrada nebude řádně a včas provedena, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY
6.1. Tato kupní smlouva se uzavírá v den odeslání objednávky a není-li zboží předáno osobně kupujícímu, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14-ti dní od převzetí zboží.
6.2. Kupujícímu se stává vlastníkem zboží po jeho úhradě a převzetí. U všech našich mincí garantujeme zpětný odkup.

 
7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU
7.1. Případný spor mezi prodávajícím a kupujícím řeší obě dvě strany dohodou.
7.2. Nedá-li se vzniklý spor řešit dohodou, řeší smluvní strany spor v souladu se zákonem u příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz
  
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kupující prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data kupujícího před zneužitím a neposkytuje je třetí straně přičemž kupující objednáním mincí souhlasí s poskytnutím svých údajů prodávajícímu. Osobní data mohou být využita pouze prodávajícím a to pro účely řádného fungování systému, řádné komunikace s kupujícím a pro statistického potřeby prodávajícího. Registrací na našem webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je důkazem i projevem jejich pravé a svobodné vůle.
8.3. Kupující akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány elektronicky prostřednictvím e-mailů(není-li sjednáno jinak).
 
Copyright © Zlatar 2017